• darkblurbg
    Kinderdagverblijf 't HUMMELHÛÛSKE!

ALGEMENE VOORWAARDEN KINDEROPVANG 'T HUMMELHUUSKE

Artikel 1; Begrippen
a. De Stichting Kinderdagverblijf ’t Hummelhûûske
hierna te noemen de stichting, stelt zich ten doel kinderopvang binnen haar kinderdagverblijf
voor het/(de) kind(eren) van haar opdrachtgever te regelen.
b. Opdrachtgever
de ouder(s) of verzorger(s) die ten behoeve van zijn/haar/hun kind(eren) kinderopvang in het
kinderdagverblijf wenst (wensen) te regelen.
c. Kinderdagverblijf
De ruimtelijke voorziening van kinderopvang van de stichting, gelegen aan de
Heggeroosstraat 53 te Blerick.
d. Werkdagen
de dagen van een week, met uitzondering van de zaterdagen, zondagen en 10 dagen per jaar
die in verband staan met algemeen erkende feestdagen. De data van genoemde 10 dagen
worden jaarlijks voor het begin van het nieuwe jaar door de stichting vastgesteld en bekend
gemaakt aan de ouders c.q. verzorgers.
e. Dagdeel
deel van een werkdag, hetzij van 07.45 tot 12.45 uur, hetzij van 12.45 tot 17.45 uur.
f. Kindplaats
de verzorging en opvang van een kind in de leeftijd van 8 weken tot 4 jaar in het
kinderdagverblijf gedurende 10 dagdelen per week.
g. Uurtarief dagopvang
Kostprijs dagopvang per uur per kind

Artikel 2; Aanmelding
Door middel van een ondertekend aanmeldingsformulier stelt de opdrachtgever de stichting in kennis
van de gewenste kinderopvang. Voor plaatsing van het kind in het kinderdagverblijf geldt een
minimale afname van 2 dagdelen. Bij het aanvragen van halve dagdelen zal eerst worden gekeken of de bezetting dit toelaat. Alleen dan kan de stichting afname van een half dagdeel toekennen, waarbij een minimale afname van 2 dagdelen van toepassing blijft. Het aanbod van halve dagdelen is beperkt, dit gezien onze kleinschaligheid.
De stichting zal vervolgens trachten de gewenste opvang binnen haar kinderdagverblijf te regelen.

Artikel 3; Wachtlijst
Indien de gewenste plaatsingsdatum verder ligt dan 3 maanden
na datum van aanmelding, wordt de aanmelding op een wachtlijst
geplaatst. Uiterlijk 3 maanden voor de gewenste plaatsingsdatum
ontvangt de opdrachtgever schriftelijk bericht over eventuele mogelijkheid tot plaatsing.

Artikel 4; Weigeren
De stichting kan een aangemeld kind weigeren te plaatsen, indien dat kind op medische of andere
bijzondere gronden in aanmerking dient te komen voor bijzondere, gespecialiseerde kinderopvang.
De stichting zal een weigering tot plaatsing van het kind aan de opdrachtgever schriftelijk mededelen.

Artikel 5; Plaatsing
Als kinderopvang gerealiseerd kan worden deelt de stichting dat schriftelijk mede aan de
opdrachtgever.
De definitieve plaatsing komt tot stand, zodra partijen de door de stichting opgestelde overeenkomst
getekend hebben.

Artikel 6; Beëindiging plaatsing
De overeengekomen plaatsing wordt beëindigd door schriftelijke opzegging van de overeenkomst.
Zowel de opdrachtgever als ook de stichting kunnen de overeenkomst opzeggen met in acht neming
van een opzegtermijn van 1 maand.
Dit geldt ook voor tussentijdse vermindering van de urenafname.

Artikel 7; Uurtarief dagopvang
Het uurtarief dagopvang zal jaarlijks worden aangepast op basis van de loonkostenstijgingen volgens
de CAO Kinderopvang. Daarnaast zullen algemene kostenstijgingen, voor zover van toepassing
binnen de kostencomponenten van de begroting van de stichting, in de berekening van de tarieven
worden meegenomen.
Het Bestuur van de stichting stelt het uurtarief dagopvang jaarlijks vast in haar vergadering in het
3e kwartaal. Het nieuwe uurtarief dagopvang wordt per 1 januari in het jaar daaropvolgend in rekening
gebracht.
De stichting stelt direct na vaststelling van het nieuwe uurtarief dagopvang de opdrachtgever hiervan
op de hoogte.
Tussentijdse uurtariefswijziging kan ook ontstaan door wettelijke verplichtingen die aan de stichting
worden opgelegd.

Artikel 8; Vaststelling verschuldigd bedrag
a) De berekening van het maandelijks verschuldigde bedrag wordt berekend op basis van het
gemiddeld per maand af te nemen uren dagopvang keer het uurtarief dagopvang.
Het gemiddeld aantal uren per maand af te nemen dagopvang wordt als volgt berekend:
het aantal overeengekomen dagdelen per week wordt vermenigvuldigd met 5 uur; de aldus
verkregen uitkomst wordt vermenigvuldigd met 52 weken; de uitkomst hiervan is het totaal
aantal af te nemen uren op jaarbasis; deze uitkomst wordt gedeeld door 12 maanden hetgeen
dan leidt tot het gemiddeld per maand af te nemen uren dagopvang.
b) De jaarlijks vastgestelde data van 10 dagen conform art. 1 lid d leiden niet tot restitutie van het
verschuldigde maandbedrag.

Artikel 9; Facturering/betaling
a) De stichting zal de door de opdrachtgever aan de stichting verschuldigde
vergoedingen in de kalendermaand voorafgaande aan de kalendermaand waarin de
betreffende opvang zal plaatsvinden factureren.
b) Onverminderd een eventuele machtiging tot automatische incasso, dient betaling van
de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen plaats te vinden zonder recht
op korting, verrekening of opschorting binnen de op de facturen vermelde
betalingstermijn, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is
en wettelijke rente verschuldigd wordt vanaf de factuurdatum.
c) Blijft de opdrachtgever in gebreke dan kan de stichting de incasso van de vordering uit
handen geven. Hierbij komen de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten
geheel voor rekening van de opdrachtgever.
d) Indien de opdrachtgever na twee maanden van de factuurdatum nog in gebreke blijft
kan de stichting de plaatsing van het/de kind(eren) van de opdrachtgever met
onmiddellijke ingang beëindigen.

Artikel 10; Annulering vóór overeengekomen plaatsing
Indien de kinderopvang door de opdrachtgever korter dan 1 maand vóór de feitelijke plaatsing wordt
opgezegd is de betaling verschuldigd van 1 maand.

Artikel 11; Klachtenregeling
a) De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de stichting in te dienen.
b) Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de
datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de stichting indiende,
schriftelijk bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna te
noemen Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.
c) Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de stichting
aanhangig worden gemaakt bij:
De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl
d) Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de
Geschillencommissie, is de stichting aan deze keuze gebonden. Indien de stichting een
geschil aanhangig wil maken, moet de stichting de ouder/oudercommissie schriftelijk
of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of de
ouder/oudercommissie daarmee akkoord gaat. De stichting dient daarbij aan te
kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het
geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
e) De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het
voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is
beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden.
De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend
advies. Voor de behandeling van een geschil door de geschillencommissie is een
vergoeding verschuldigd.
f) Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter
is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 12; Slotbepalingen
a. In die gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, streven partijen naar het bereiken van een
oplossing naar redelijkheid en billijkheid.
b. Alle geschillen en vorderingen, welke uit of in verband met deze overeenkomst en algemene
voorwaarden voortvloeien en welke niet in der minne geregeld kunnen worden, zullen worden
voorgelegd aan een bevoegd Nederlandse rechter.