• darkblurbg
    Kinderdagverblijf 't HUMMELHÛÛSKE!

De ontwikkeling van het kind houden wij bij d.m.v. observatieformulieren.
Ieder kind heeft een eigen mentor. De mentor volgt de ontwikkeling van het kind gedurende de hele hummelperiode, verzorgt de observaties/observatiegesprekken en draagt zorg voor het bijhouden van het hummelboekje, genoemd ‘’t hummelbukske’.
Het ‘hummelbukske’ is een over en weer boekje tussen thuis en het kinderdagverblijf gedurende het eerste levensjaar. Komen kinderen op latere leeftijd dan wordt hier ook nog een korte periode gebruik van gemaakt. Na de eerste verjaardag blijft het boekje op ’t Hummelhûûske en zal het door de pedagogisch medewerker worden bijgehouden.
Er komen dan allerlei werkjes, foto’s en tevens het 3-mnd evaluatieverslag in van het kind.
Aan het einde van de opvangperiode heeft ieder kind een compleet persoonlijk logboek.

Observaties worden uitgevoerd met de leeftijd van 2 jaar, 3 jaar en 4 jaar. In de periode tot 2 jaar vindt er een “3 maanden evaluatie/wengesprek” plaats met de ouders.
Tijdens deze observaties, het volgen van de ontwikkeling van een kind, zijn de pedagogisch medewerkers extra alert op het signaleren van bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind en of er zich andere problemen voordoen.
Mocht hiervan sprake zijn dan zal de pedagogisch medewerker middels observaties deze bijzonderheden/problemen in kaart brengen. Hiervan zullen de ouders altijd op de hoogte worden gebracht en zal dit te allen tijde in samenspraak gebeuren. Daarnaast zullen er gesprekken met de ouders worden gepland om de observaties/signaleringen te bespreken. In eerste instantie verwijzen wij de ouders door naar het consultatiebureau of huisarts. Indien gewenst kunnen de pedagogisch medewerkers de ouders ook informeren over de mogelijkheden van andere passende instanties die de ouders hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden.

Daarnaast vindt er ook veelvuldig overleg plaats tussen de mentor van het kind en de overige pedagogisch medewerkers die het kind in de groep hebben, zodat ze samen de bijzonderheden/problemen goed in kaart kunnen brengen. Indien nodig kunnen instanties (met toestemming van de ouders/verzorgers) een beroep doen op ons om informatie m.b.t. het kind uit te wisselen. De mentor zorgt dat er tijdens dit proces regelmatig terugkoppeling is met de ouders/verzorgers om het verloop te volgen en daar waar nodig is te ondersteunen.