• darkblurbg
    Kinderdagverblijf 't HUMMELHÛÛSKE!

Pedagogisch verantwoorde opvang

’t Hummelhûûske biedt pedagogisch verantwoorde opvang voor kinderen van 0-4 jaar, door deskundige en enthousiaste pedagogisch medewerkers.

Het kind staat centraal.
Ieder kind is uniek, ontwikkelt zich op eigen manier, in eigen tempo. Individuele aandacht voor het kind is belangrijk. Het kind wordt de mogelijkheid en ruimte geboden om zichzelf te zijn, zodat het kind zich vanuit dát gegeven optimaal kan ontplooien.

Een kind ontwikkelt zich al spelende in een voor hem voldoende stimulerende, warme en uitdagende omgeving.
Wij aanvaarden het kind zoals het is. Een positieve invalshoek is de leidraad voor al ons handelen (van pedagogisch medewerker naar kind). Een kind maakt zich allerlei zaken eigen, door ontdekken en herhalen.
Een kind maakt deel uit van de wereld om zich heen. Een kind leeft in het nu! De sfeer en de omgeving die de pedagogisch medewerker schept in een kinderdagverblijf zijn erg belangrijk.
Wij dragen zorg voor een voldoende stimulerende, warme en uitnodigende omgeving, waarbij het groepsgebeuren een belangrijke rol speelt.
Wij bieden die verzorging, ondersteuning en begeleiding die een kind in zijn ontwikkeling nodig heeft. Uitgaande van de 4 pedagogische doelen: emotionele veiligheid, sociale competenties, persoonlijke competenties en normen en waarden.
De kleinschaligheid van ons kinderdagverblijf is zéér belangrijk, daar het een huiselijke sfeer met zich meebrengt waarin kinderen zich veilig en geborgen voelen.
Wij streven naar continuïteit en regelmaat voor de kinderen in de groep door begeleiding van vaste pedagogisch medewerkers en door dagelijks terugkerende momenten zoals eten, slapen, opruimen, enz.